Kansen voor Kinderen
Ieder kind de beste
versie van zichzelf

Is dit een maatschappelijke visie waar jij of jouw
bedrijf graag een steentje aan wil bijdragen?
Meld je dan aan als partner. In een persoonlijk gesprek
bekijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Word je lid van onze ‘Vrienden van’-club, is jouw netwerk voor
ons van waarde of willen jouw medewerkers met
vrijwilligerswerk bijdragen.

Ik word partner!

Ontstaan

Het aanbod van De KLUP is ontstaan in Woensel-West, een stadse volkswijk die zich heeft ontwikkeld tot een levendige, kleurrijke hippe wijk. Het is een wijk waar iedereen zichzelf kan zijn, waar mensen de kans krijgen zichzelf te ontwikkelen en waar bewoners en ondernemers zich thuis voelen. Maar dat is niet vanzelf gegaan.

De omschrijving van deze wijk was ooit wel anders. In 2010 is in Woensel-West een Buurtonderneming opgestart met als leden Bewonersvereniging Woensel-West, woningcorporatie Trudo en gemeente Eindhoven. Het wijkprogramma leunde op drie pijlers, (1) focus op emancipatie, (2) verandering van decor en (3) verbetering van imago. In dit programma is het creëren van kansen voor kinderen en jongeren een belangrijk thema geweest.

Onder de vlag ‘kansen voor kinderen’ heeft de Buurtonderneming een breed scala aan naschools aanbod in de wijk opgezet met als doel om kinderen gelijke kansen te geven, zoals Woordenschat, Rekenspel, huiswerkbegeleiding, de Kindervakantieweek, sport en spel door de Wijksportclub, muziekaanbod door In the Mix en De Hengel, dansaanbod en de vele activiteiten in de huiskamer. Kinderen in de wijk kunnen hier gebruik van maken om hun horizon te verbreden, zichzelf te ontwikkelen en te leren spelen.

Sportclub volwassenen

De stichting Kansen voor Kinderen heeft dit succesvolle programma overgenomen en er een duurzame organisatie omheen gebouwd. Een organisatie met een maatschappelijke missie, die tegelijkertijd zorg draagt voor benodigde kennis en vaardigheden, de juiste begeleiding voor alle uitvoerende vrijwilligers en een gezonde financiële situatie zodat de voor de kinderen zo belangrijke activiteiten blijvend aangeboden kunnen worden.

Achtergrond

De gemeente Eindhoven wil een stad zijn waar alle kinderen en jongeren kansen krijgen om hun talenten te ontplooien. In verschillende wijken van Eindhoven groeien nog steeds veel kinderen op in armoede en sociale achterstand, de zogenaamde ‘actiegebieden’. In 2018 woonde 10,4% (4000) van het totaal aantal kinderen in Eindhoven in een huishouden met een langdurig laag inkomen (CBS, 2019).

Binnen de stad Eindhoven zijn twintig wijken geclassificeerd als actiegebieden, waar Woensel-West er één van is. Opgroeien in de wijk Woensel-West betekent voor een deel van de kinderen opgroeien in achterstand. Deze kinderen zijn gebaat bij de nabijheid en kleinschaligheid van onze aanpak. In onze aanpak gaat het om zelfvertrouwen, spelen en de ontwikkeling van basis- en sociale vaardigheden. Hiermee beogen we de kinderen te laten ontdekken wie zij (kunnen) zijn. Gezien de beperkingen thuis, zijn de kinderen erg gebaat bij een langdurig ondersteuning, ten minste gedurende hun gehele basisschoolperiode.

De programma’s van Kansen voor Kinderen – De KLUP beperken zich niet tot de schoolsituatie, maar richten zich juist op de thuissituatie, de vrije tijd en “de straat”. Wij zien dat die brede inspanning, afgestemd op elkaar, noodzakelijk is gezien de ernst van de achterstanden. De resultaten bevestigen ons steeds weer in die benadering.

Toekomst

Deze succesvolle programma’s zijn in 2022 zelfstandig geworden onder de stichting Kansen voor Kinderen. Onder de stichting is meer samenhang tussen deze en andere programma’s gerealiseerd en is het aanbod uitgebreid met verschillende programma’s en voor een bredere doelgroep. Aan de programma’s doen wekelijks meer dan 200 kinderen en 50 volwassenen mee, waarvan ten minste 70% uit zeer kwetsbare huishoudens.

De reden dat de programma’s van Kansen voor Kinderen nog steeds bestaansrecht hebben in de sterk verbeterde wijk Woensel-West en de resultaten nog altijd toenemen, is het gelijkblijvende aandeel kwetsbare bewoners in de wijk. Dit heeft een blijvend effect op de leefbaarheid en de bijbehorende (gezins)problematiek.

De verzelfstandiging van Kansen voor Kinderen heeft gezorgd voor professionalisering van het programma en de begeleiding, meer samenhang, ontwikkeling van noodzakelijke nieuwe programma’s en de betrokkenheid van verschillende financiers en fondsen voor duurzame financiering en daarmee uitvoering van het programma. In de professionalisering van Kansen voor Kinderen is een vrijwilligersbeleid opgezet met daarin specifieke aandacht voor begeleiden, coaching en trainen van onze belangrijkste mensen. Zonder onze bijna 200 vrijwilligers geen programma. Zij worden begeleidt door coördinatoren met een pedagogische of maatschappelijke achtergrond.

In Woensel-West is duidelijk geworden dat de reeds jarenlange gebiedsgerichte samenwerking het beoogde effect geeft als deze langdurig wordt doorgezet. Het financieel veilig stellen van het gele programma is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de wijkpartners, die elk op eigen manier bijdragen. Voor de financiële duurzaamheid van het programma en om mogelijkheid te hebben om het programma te blijven doorontwikkelen naar de behoefte van de kinderen, zijn wij grotendeels afhankelijk van jullie als (potentiële) partner. Een meerjarige zekerheid om met dit programma de nieuwe generatie in Woensel-West gelijke kansen te geven.

Mede mogelijk gemaakt door

Het programma wordt ondersteund door vele uitvoerende partners in de wijk. Zo hebben in Woensel-West de basisschool ‘t Palet, kinderdagverblijf en BSO Korein Kinderplein, het Consultatiebureau, WIJ Eindhoven, de wijkagent en Dynamo Jeugdwerk de vijf pilaren van het programma omarmt en toegepast/geborgd in hun eigen aanpak.

Onze missie wordt ondersteund door belangrijke partners in de wijk en stad (Trudo, Dynamo Jeugdwerk, gemeente Eindhoven, WIJ Eindhoven, Politie Eindhoven) en kan daarnaast op de steun rekenen van grote bedrijven uit de regio, fondsen en netwerkorganisaties.